Algemene Voorwaarden

Download in PDF

KvK Ingeschreven onder nr: 64360989 te Almere
Hierin te noemen : Necto Systems

1. Algemeen

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Necto Systems zaken verkoopt dan wel overige overeengekomen betaalde diensten levert.
1.2 Necto Systems wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
1.3 Voor zover er onduidelijkheid zou bestaan omtrent de uitleg van een in deze voorwaarden opgenomen bepaling, zal uitleg hiervan geschieden in het licht van de overige bepalingen. In het geval er sprake is van tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.
1.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Necto Systems in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met Necto Systems sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van Necto Systems en aan wie Necto Systems de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

2. Aanbiedingen, Prijzen & Verzendkosten

2.1 Offertes van Necto Systems zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
2.2 Mondelinge toezeggingen door Necto Systems zijn slechts bindend indien zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Vermelding door Necto Systems van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en handling kosten, tenzij anders is aangegeven.
2.5 Necto Systems hanteert een Franco verzending van goederen mits de orderwaarde minimaal € 500,00 excl. bedraagt. Voor orders tot € 250,00 wordt €17,50 handling kosten in rekening gebracht en voor orders tussen de € 250,00 en € 500,00 wordt € 12,50 handling kosten in rekening gebracht.
2.6 In geval van MDT geldt ten opzichte van punt 2.5 de volgende uitzondering. Wanneer er orders worden geplaatst met een minimum van € 300,00 netto, zal MDT een extra toeslag met een maximum van € 20,00 doorbelasten bovenop de in rekening te brengen verzendkosten wanneer deze direct vanuit Duitsland worden verzonden.
2.7 Necto Systems heeft het recht verhoging van de bruto prijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting, transport e.d.) door te belasten aan koper.
2.8 Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

3. Levering

3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven en hier kunnen door de koper dan ook geen rechten aan worden ontleend. Slechts in het geval dat Necto Systems zich uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden aan een bepaalde levertijd is Necto Systems, na hiertoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld met een minimale nakomingstermijn van 8 dagen, met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde aansprakelijk voor de dientengevolge door de koper geleden schade.
3.2 Alle leveringen vinden plaats vanuit ons magazijn te Almere, tenzij dit anders is overeengekomen.
3.3 Indien Necto Systems voor vervoer van de zaken zorg draagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
b. manco’s en transportschade dient de koper direct bij aflevering aan de vervoerder en Necto Systems te melden. Na beoordeling dan wel onderzoek, zal Necto Systems beschadigde en/of manco product(en) vergoeden dan wel vervangen, wanneer de oorzaak ligt in nalatigheid van de vervoerder dan wel Necto Systems;
c. Necto Systems heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de koper aan te bieden;
d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
3.4 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

4. Overmacht

4.1 Necto Systems is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien Necto Systems op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
4.2 Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Necto Systems kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan Necto Systems, tenzij koper kan aantonen dat Necto Systems ter zake een belangrijk verwijt treft.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Necto Systems behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens Necto Systems in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
5.2 Necto Systems is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van Necto Systems betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van Necto Systems op de geleverde zaken in kennis te stellen.
5.3 Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.4 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan Necto Systems om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van Necto Systems op vergoeding van de door Necto Systems geleden schade.

6. Betalingen en krediet beoordeling

6.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
6.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Twee weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
6.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
6.4 Koper dient Necto Systems alle kosten te vergoeden die Necto Systems intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150, -, dit alles te vermeerderen met BTW.
6.5 Koper is gehouden aan Necto Systems zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat Necto Systems dat verlangt.
6.6 Indien betaling van een factuur van Necto Systems op de vervaldatum geheel of gedeeltelijk uitblijft, heeft te gelden dat alle openstaande bedragen (krachtens een factuur) terstond volledig opeisbaar zijn.
6.7 Necto Systems hanteert een basiskrediet van maximaal € 5.000,00 voor vaste klanten. Deze kredietlimiet kan worden verhoogd bij een positieve kredietbeoordeling dan wel per direct worden verlaagd of vernietigd wanneer blijkt dat er een negatieve kredietbeoordeling heeft plaats gevonden. 
6.8 Koper heeft de plicht om openstaande facturen te voldoen wanneer er sprake is van uitstaande, met eventuele daarbij opgeteld nieuwe facturen, de grens van € 5.000,00, of afhankelijk de gemaakte afspraken, de afgesproken kredietlimiet overschreden wordt of dreigt te worden.
6.9 Wanneer na het verstrijken van de betalingstermijn de openstaande factuur niet is voldaan, is de koper verplicht om over het factuurbedrag, de op de factuur aangegeven 2% kredietbeperking te voldoen bovenop de factuurwaarde.
6.10 Bij levering op afroep is Necto Systems gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, dan wel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.
6.11 Bij leveringen op projectniveau is Necto Systems gemachtigd een termijn betaalconstructie te creëren. Afhankelijk van de grote van het projectniveau zal dit te allen tijde vooruit worden gecommuniceerd. Na ondertekening van een overeenkomst is de koper overeenkomstig de afspraak verplicht zich te houden aan de overeenkomst. Bij het niet naleven van de gemaakte afspraken kan Necto Systems zonder verdere opgaaf de openstaande leveringen opschorten dan wel stoppen. Evt. geleverde goederen tot aan de stop zullen gefactureerd worden aan de koper.

7. Reclames en Retourneren

7.1 Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering schriftelijk aan Necto Systems mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Necto Systems te worden medegedeeld.
7.2 Na het verstrijken van deze reclametermijn vervalt ieder recht van koper.
7.3 Koper is alleen na schriftelijke toestemming van Necto Systems gerechtigd de goederen waarover hij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan Franco op te sturen aan Necto Systems B.V. te Almere tenzij anders gemeld.
7.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.
7.5 Retouren welke worden aangemeld alszijnde te veel besteld dan wel foutief besteld door de kopende partij, kunnen na een technisch / visuele controle en op compleetheid in OVP, door Necto Systems worden gecrediteerd met inachtname van belasting van 10% kosten over de Netto factuurwaarde.
7.6 Retouren van uitgeleverde materialen in consignatie dan wel overige ter demo geleverde materialen, worden na een technisch / visuele controle en op compleetheid in OVP, door Necto Systems gecrediteerd.

8. Garantie

8.1 Necto Systems verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze Necto Systems door haar leveranciers wordt verleend.
8.2 Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 7.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 7.2.
8.3 Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper Necto Systems nog enig betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. Necto Systems zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra deze standpunt heeft ingenomen. Necto Systems is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper dan wel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier Necto Systems de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat Necto Systems nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Necto Systems is in alle gevallen beperkt tot de onder 8 opgenomen garantieregeling.
9.2 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van Necto Systems is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
9.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
9.4 Koper vrijwaart Necto Systems voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.
9.5 Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

10. Adviezen en tekeningen

10.1 Adviezen worden door Necto Systems naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van Necto Systems als leverancier. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
10.2 Door Necto Systems verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van Necto Systems. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens omtrent afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is Necto Systems niet aansprakelijk.

11. Dienstverlening

11.1 Necto Systems kan diensten koppelen aan uitvoerende derde partijen. Deze service is geheel vrijblijvend en valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Aan diensten welke uitgevoerd en worden gefactureerd door de uitvoerende dienst leverende derde partij zijn op geen enkele wijze rechten te ontlenen. Necto Systems distantieert zich volledig van een eventueel optredend conflict welke optreedt tussen uitvoerende dienst verlenende partij en de opdrachtgever.
11.2 Necto Systems kan in bijzondere situaties afwijken van de voorwaarden gesteld in 11.1 door diensten onder volledig beheer te nemen. In die situatie is Necto Systems volledig hoofdaansprakelijk voor de ingezette dienstverlener en uitgevoerde werkzaamheden. Voor diensten uitgevoerd door Necto Systems zal te allen tijde een overeenkomst met eigen voorwaarden ten grondslag liggen.

12. Ontbinding

12.1 Koper is (zonder dat een nadere ingebrekestelling daartoe is vereist) van rechtswege in verzuim en Necto Systems is zonder rechtelijke tussenkomst bevoegd de overeenkomst met koper te ontbinden indien (ondermeer, doch niet uitsluitend): (i) koper één van zijn verplichtingen jegens Necto Systems niet nakomt, (ii) koper in staat van faillissement is geraakt dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd, (iii) er beslag op vermogensbestanddelen of goederen van koper wordt gelegd, (iv) koper onder curatele wordt gesteld, (v) koper overlijdt.
12.2 Na ontbinding zijn alle verplichtingen van koper direct opeisbaar. Necto Systems is alsdan gerechtigd de geleverde zaken, zo nodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hieraan alle medewerking verlenen. Koper is aansprakelijk voor de door Necto Systems geleden schade, waaronder tevens begrepen winstderving en gemaakte kosten.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 De in Lelystad bevoegde Nederlandse rechter is voorgedragen tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.